fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Vedtekter

Vedtekter for Grønland beboerforening.
Interesseorganisasjon for Grønland og Nedre Tøyen.

§ 1. Navn
Foreningens navn er Grønland beboerforening.
Ved behov brukes i tillegg ”Interesseorganisasjon for Grønland og Nedre Tøyen”.

§ 2. Virkeområde
Foreningens virkeområde (kjerneområde) er avgrenset slik: Jens Bjelkes gate, Smedgata, Borggata, Hollendergata, Schweigaards gate, Akerselva (til svingen), Lakkegata.

§ 3. Formål
Foreningens mål er å ivareta strøkets, beboernes og medlemmenes interesser.

Foreningen skal være partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 4. Medlemskap
Alle som bor i, arbeider i eller føler tilknytning til området kan være medlemmer (se punkt 2).
Sameier og borettslag kan være kollektivmedlem, med ei stemme på årsmøtet. Firma, institusjoner o.a. kan være støttemedlemmer (uten stemmerett).

§ 5. Styret
Styret ivaretar foreningens drift, og skal bestå av minst tre faste medlemmer inkludert leder.
Alle velges for ett år.

Det skal årlig velges revisor og en valgkomite på minst to medlemmer.

Det skal føres protokoll fra styre- og medlemsmøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stedet på et innkalt møte.

§ 6. Årsmøte
Årsmøte skal holdes hvert år før 1. mai og innkalles med minst to ukers varsel. Slikt varsel skal skje på nettside og/eller elektronisk. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende innen en varslet tidsfrist.

Alle avstemminger, unntatt vedtak om oppløsning, skjer med simpelt flertall blant de frammøtte. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt fra enkeltmedlemmer.
Representanter fra sameier/borettslag skal ha fullmakt fra sitt styre.

Bare de med betalt medlemskap har forslags- og stemmerett.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og to underskrivere av årsmøteprotokollen.
  2. Årsmelding og regnskap.
  3. Budsjett og fastsettelse av medlemskontingent.
  4. Innkomne saker
  5. Valg

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det.

§ 8. Oppløsning
Oppløsning av foreningen må vedtas på et ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget må være fremmet innen en fastsatt frist, jf § 6.

Foreningens eiendom skal gå til et formål som det samme årsmøtet bestemmer.

Sist endret og godkjent årsmøte i 2018

Rull til toppen