fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Årsmøter

I tråd med Grønland beboerforenings vedtekter skal årsmøte holdes hvert år før 1. mai og innkalles med minst to ukers varsel. Slikt varsel skal skje på nettside og/eller elektronisk. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende innen en varslet tidsfrist.

Alle avstemminger, unntatt vedtak om oppløsning, skjer med simpelt flertall blant de frammøtte. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt fra enkeltmedlemmer.

Representanter fra sameier/borettslag skal ha fullmakt fra sitt styre.

Bare de med betalt medlemskap har forslags- og stemmerett.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og to underskrivere av årsmøteprotokollen.
  2. Årsmelding og regnskap.
  3. Budsjett og fastsettelse av medlemskontingent.
  4. Innkomne saker
  5. Valg

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det.

Rull til toppen